Lejebetingelser

1. GENERELT Lejeaftalen er indgået mellem Peter Reinholdt, Strøvej 77, 3320 Skævinge, Tlf. 4014 4711 som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer. Hvis ikke andet er udtrykkeligt beskrevet er alle priser eksklusiv moms, miljøafgift og forsikring.

2. LEJEPERIODEN Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres fra udlejer, til og med den dag da det tilbageleveres i fejlfri stand til udlejer´s lager. Ved lejemålets start fastsætter lejer sammen med udlejer lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber over denne dato skal lejer meddele udlejer den nye dato. Denne meddelelse skal være udlejer i hænde senest kl. 09.00 dagen før lejemålets slutdato. Hvis lejer undlader at give denne information rettidigt er udlejer berettiget til at pålægge et gebyr på de efterfølgende dag´s leje svarende til 50% af lejen dog minimum 100 kr. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger.

3. LEJEN Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms pr. kalenderdag i lejeperioden. Lejers må ikke videreudlejer materiellet til anden side. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til gældende takstblad. Udlejer kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid uanset at den faktiske anvendelsestid af det lejede er kortere.

4. AFHENTNING OG LEVERING Materiellet skal afhentes af lejer på udlejer´s lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang udlejer medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling.

5. ANVENDELSESSTED OG PASNING Materiellet må ikke uden udlejer´s skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i aftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden udlejer´s skriftlige samtykke udleveres til brug af andre en lejer. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

6. PASNING OG PLEJE Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Udlejer bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som udlejer er ansvarlig for. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens slutning afleveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

7. ANSVAR  Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejer/udlejer´s erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer/udlejer som groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer/udlejer dækker ikke nogen former for følgeomkostninger.

8. PRODUKTANSVAR Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejer´s ansvar gælder ikke, hvis udlejer har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig, at skadeløsholde udlejer for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v. som udlejer måtte blive pligtig at udrede til trediemand. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. KASKOFORSIKRING Udlejer har tegnet en kasko forsikring, som dækker brand, indbrud (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skade, som hændeligt pådrages materiellet. Kaskoforsikringen gælder i hele lejeperioden samt under, af- og pålæsning og transport mellem udlejer og lejer.

Hvis der opstår en forsikringsskade anmeldes den til udlejer, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden. Ved tyveri- og hærværksskader fremsendes den af Politiet udleverede kvittering for anmeldelse, denne skal være udlejer i hænde inden for 8 dage fra skadestidspunktet. Kaskoforsikringen dækker ikke glemt og forlagt materiel. Bærbart materiel skal være forsvarligt indelåst i en bygning.

10. EJENDOMSRETTEN Ejendomsretten til materiellet tilkommer udlejer, og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. FORCE MAJEURE  Lejemålet er indgået med forbehold for udefra kommende begivenheder og I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere omstændigheder, er udlejer berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. OPHÆVELSE  udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer.

13. UDLEJNING UDENFOR DANMARKS GRÆNSER Lejer må ikke uden udlejer´s skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser.

14. LOVVALG OG VÆRNETING Dansk ret ved udlejer´s værneting.

15. FORTRYDELSESRET Lejer kan fortryde en bestilling senest kl. 12 dagen før lejeperiodens start. Lejer kan afbestille ved at rette henvendelse til udlejer per mail eller telefon.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.